வேலை – Sri Lankan Tamil News

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடம்

✅ பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- மொழிபெயர்ப்பாளர் தரம் III (தமிழ் / ஆங்கிலம்) ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 14.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள்.... Read more »

UNFPAல் பதவி வெற்றிடம்

✅ UNFPAல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Resource Mobilization and Partnerships Officer ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 09.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். * இந்த பதிவு... Read more »

Advertisement

Smallholder Agribusiness Partnerships Programme – SAPPல் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ Smallholder Agribusiness Partnerships Programme – SAPPல் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. MIS Officer 2. Program Officer 3. Driver 4. Office Assistant ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 08.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம்... Read more »

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- செயலாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 02.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள்... Read more »

இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. PROFESSOR 2. SENIOR LECTURE GRADE I 3. SENIOR LECTURE GRADE II 4. LECTURER (UNCONFIRMED) 5. LECTURER (PROBATIONARY) 6.INSTRUCTOR (COMPUTER TECHNOLOGY) GR. II... Read more »

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. பணிப்பாளர் 2. பணிப்பாளர் – சட்டம் 3. மின்னியலாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 06.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE... Read more »

Save the Children நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ Save the Children நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 01. Human Resource Coordinator 02. Manager – HR ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 31.08.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉... Read more »

இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- பணிப்பாளர் ( தொழில் வழிகாட்டல் பிரிவு) ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 19.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். *... Read more »

ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- Research Assistant ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 09.09.2019 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். * இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால்... Read more »

இலங்கை பேராதெனிய பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கு வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கை பேராதெனிய பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கு வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. உதவி பண்ணை முகாமையாளர் 2.முகாமைத்துவ உதவியாளர் 3. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (தொழில்நுட்பம்) 4. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (சிவில்) 5. தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (மெகானிகல்) 6. தொழில்நுட்ப உதவியாளர்... Read more »