வேலை – Sri Lankan Tamil News

கொமர்ஷல் வங்கியில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ கொமர்ஷல் வங்கியில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. Legal Officer 2. System Operator ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 18.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும்... Read more »

இலங்கை விமானப் படையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கை விமானப் படையில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- அலுவலர்கள் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 20.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி உடனுக்குடன்... Read more »

Advertisement

கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி ஆயுர்வேத நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி ஆயுர்வேத நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- விரிவுரையாளர்கள் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 23.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி... Read more »

இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. பிரதி பொது முகாமையாளர் (நிதி) 2. பிரதி பொது முகாமையாளர் (மனிதவள மேம்பாடு மற்றும் நிர்வாகம்) ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 10.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க... Read more »

மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடம்

✅ மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- பணிப்பாளர் நாயகம் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 20.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு... Read more »

வரையறுக்கப்பட்ட சீநோர் நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ வரையறுக்கப்பட்ட சீநோர் நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. பொது முகாமையாளர் 2. வழங்கல் முகாமையாளர் 3. உற்பத்தி உத்தியோகத்தர் 4. கணக்காய்வு உதவியாளர் 5. தொழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் தேர்ச்சி ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 16.03.2020 ✅... Read more »

மேல் மாகாணம், மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ மேல் மாகாணம், மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. பொறியியலாளர் (சிவில்) 2. அளவை அளவையாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 17.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE... Read more »

இலங்கை புடவை மற்றும் ஆடை நிறுவகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ இலங்கை புடவை மற்றும் ஆடை நிறுவகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- உதவி தொழில்நுட்பவியலாளர் – தரம் II ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 18.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE... Read more »

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- 1. பேராசிரியர் 2. மூத்த விரிவுரையாளர் 3. விரிவுரையாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 23.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள்.... Read more »

இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- பிரதி பொது முகாமையாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 10.03.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு... Read more »