வேலை – Sri Lankan Tamil News

பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி செயலகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி செயலகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 07.02.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு... Read more »

பலநோக்கு அபிவிருத்தி செயலணி திணைக்களத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

✅ பலநோக்கு அபிவிருத்தி செயலணி திணைக்களத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள் ✅ பதவி :- பயிலுனர் (விண்ணப்ப படிவம் பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) ✅ தகைமை :- க.பொ.த (சாதராண தரம்) சித்திக்கான மட்டத்தை விட குறைந்தவர்கள் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 15.02.2020 ✅... Read more »

Advertisement

அமெரிக்கா எம்பஸ்ஸியில் பதவி வெற்றிடம்

✅ அமெரிக்கா எம்பஸ்ஸியில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- RESOURCE COORDINATION SPECIALIST ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 31.01.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். விண்ணப்ப படிவம் மேலும் அனைத்து... Read more »

SRI LANKA POLICE SAVINGS ASSOCIATIONல் பதவி வெற்றிடம்

✅ SRI LANKA POLICE SAVINGS ASSOCIATIONல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- NETWORK ADMINISTRATOR ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 31.01.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து... Read more »

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- உதவிப் பதிவாளர் ✅ தகைமை :- சட்டத்துறைப் பட்டம் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 18.02.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள்.... Read more »

SAVE THE CHILDRENல் பதவி வெற்றிடம்

✅ SAVE THE CHILDRENல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- இணைப்பாளர் (COORDINATOR) ✅ தகைமை – சமூகவியல் பட்டம் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 29.01.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE... Read more »

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையில் பதவி வெற்றிடம்

✅ தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- முகாமையாளர் / பணிப்பாளர் (நிதி) ✅ தகைமை :- நிதியியல் பட்டம் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 03.02.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE... Read more »

ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- பதிவாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 03.02.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து... Read more »

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்

✅ கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- பாதுகாப்பு உசாத்துணையாளர் ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 13.02.2020 ✅ ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் 👉 LIKE 👉 & SHARE செய்யுங்கள். மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு பற்றி உடனுக்குடன்... Read more »

CHANGE HUMANITARIAN ORGANIZATIONல் பதவி வெற்றிடம்

✅ CHANGE HUMANITARIAN ORGANIZATIONல் பதவி வெற்றிடம் ✅ பதவி :- 01. PROJECT OFFICER – Degree 02. PROJECT ASSISTANT – AL 03. ADMINISTRATIVE ASSISTANT – AL ✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 24.01.2020 (தமைமையுடையவர்கள் தங்களது... Read more »